Vill du bli av med fåglar som häckar? Såhär skall du göra!

Vill du bli av med fåglar som häckar på din fastighet, i ditt närområde eller tom på din balkong? Då har vi lösningen! Vi kan hjälpa dig att säkra din fastighet och göra det svårare för fåglarna att etablera sig. Genom att använda effektiva direkta metoder som fågelnät, fågelpiggar och andra produkter samt preventiva åtgärder kan vi garantera ett fågelskydd som fungerar. Kontakta oss idag så berättar vi mer om vad vi kan göra åt ditt problem eller läs vilka åtgärder du kan vidta på egen hand.

Innan vi går igenom hur vi löser problematiken med fåglar behöver vi gå igenom varför den uppstår.

Bli av med duvor i Stockholm

Innehåll

Det här bör du känna till om fågelproblematik

Varför väljer många fåglar att häcka på fastigheter?

En av anledningarna är att fåglar är sociala varelser och häckar gärna tillsammans med andra. En annan anledning till varför de väljer stora fastigheter eller husgrupper är för att det finns gott om mat i närområdet samt skydd där de kan bygga bon utan att behöva oroa sig för rovdjur eller andra faror.

Historiskt sett har fåglarna alltid livnärt sig på insekter, larver och smådjur. Något som på senare tid och i takt med samhällets bebyggelse ändrats en aning. Istället för att bege sig för att leta mat i en skogsglänta i timmar räcker det ofta med att flyga ned till den lokala sopcontainern eller restaurangen med uteservering för att ta del av våra matrester. Allt sammantaget gör våra stadsmiljöer och dess förhållanden väldigt gynnsamma för fåglar, något som resulterar i att de kommer oss närmare och närmare.

De vanligaste problemen orsakade av fåglar

Fåglar orsakar mest problem under deras häckningsperiod (april-juli) då de gör allt för att skydda och värna om sina ungar.

Det är inte ovanligt att fågelparet börjar bygga bo i en fastighet och sedan försöker skydda detta på bekostnad av allt annat. Fåglar kan lätt bli aggressiva i dessa situationer och orsaka skador, inte bara på din fastighets egendom utan även på personer.

 • Fåglar skräpar ner med matrester, fjäderdräkt och urin/exkrementer
 • Urin och spillning från fåglar har en frätande effekt på dess underlag samt kan innehålla både kvalster och salmonella
 • Fågelbon från häckande fåglar kan täppa igen luftspalter i tak, något som försämrar husets förmåga att andas och succesivt kan leda till fuktskador.
 • Häckande fåglar i väldigt nära anslutning till fastigheter har en tendens att flyga in i både väggar och fönster
 • Är snabba på att ta eller kontaminera vår mat om vi lämnar den obevakad i nära anslutning till fåglarna
 • Fåglar bidrar även till en oönskad och hög ljudnivå, något som ofta leder till sömnproblematik eller oförmåga att arbeta ostört hemifrån

Vem ansvarar för att bli av med fåglar samt förebygga fågelproblematik?

Den som är ytterst ansvarig är alltid fastighetsägaren, bostadsrättsföreningen eller hyresvärden. Enligt miljöbalken är de skyldiga att säkerställa att de som bor, verkar och rör sig i närheten av den utsatta fastigheten skall kunna göra detta obehindrat av fåglar genom att arbeta förebyggande samt reaktivt när det kommer till fågelproblematik.

Att arbeta förebyggande för att bli av med fåglar är oerhört viktigt

De kan inte understrykas nog hur viktigt det är att arbeta förebyggande när det handlar om att bli av med fåglar. Varje år rings det tusentals samtal från människor som inte kan sova, som är oroliga över att fåglarna har byggt bo på eller i tak, lämnar spillning över hela uteplatser samt balkonger och som inte längre kan röra sig fritt utan att bli attackerade av häckande fåglar.

När vi har kommit till ovanstående situation och problematiken redan är ett faktum är man väldigt begränsad i vad man kan göra. Detta beror på att de häckande fåglarna är fredade under just häckningsperioden, det i sin tur innebär att det är förbjudet att avlägsna fågelbon, fågelungar och fågelägg, vilket innebär att fåglarna med största sannolikhet även dem kommer finnas kvar tills fågelungarna lämnar fågelboet självmant.

Det här kan du som ansvarig göra förebyggande för att bli av med fåglar:

 • Kontakta en skadedjursbekämpare för att genomföra en inspektion av både fastighet och tak. Skadedjursbekämparens uppgift är att identifiera eventuella riskområden och ta fram en åtgärdsplan för att minimera risken att fåglarna etablerar sig.
 • Upprätta ett ”fågelplocksavtal” med skadedjursbekämpare, ett sådant avtal innebär att en skadedjursbekämpare frekvent kommer ut och säkerställer att det inte finns några fåglar som etablerat sig på taket, detta genom kontinuerliga inspektioner där skadedjursbekämparens uppgift är att avlägsna fågelbon och fågelägg som kan ha tillkommit sedan de senaste besöket. På så sätt kan man säkerställa ett fågelfritt tak när häckningsperioden startar.
 • Informera samtliga boende om att inte mata fåglar från balkongen eller på gården, det här minskar inte bara risken att fåglar letar sig dit, det minskar även risker för råttor som gärna drar sig till resterna från detta.
 • Säkerställ att innehållet i alla sopkärl är oåtkomligt för fåglar, detta görs effektivt genom tunga lock eller att anpassa befintliga sopkärl med kedjor för inkastet.
 • Montera fågelpiggar på platser där fåglarna gärna sitter, t.ex. skyltar och avsatser på fastigheter. Detta skadar inte fåglarna på något vis utan omöjliggör att fåglarna landar och förblir sittandes på berörd plats.
 • Montera fågelnät över öppna ytor för att skärma av fåglarna från ytor du vill hålla helt fågelfria, beroende på situation och omständigheter skulle det t.ex. kunna vara på en balkong men även håligheter i fastighet, under tak samt skorstenskanaler.
 • Vajrar och linor kan fördelaktigt monteras längs taknockar, räcken och takrännor där fåglarna gärna samlas. Vajrarna bör sitta ca 10 cm ovanför underlaget och tillräckligt spända för att inte kunna tryckas ned av fåglarna.
 • Fågelskrämmor eller rovfågelsattrapper som de också kallas kan monteras kring hustaken för att hålla fåglar borta. Viktigt att ha i åtanke är dock att de bör vara i rörelse för att efterlikna ett rovdjur. Fåglarna är inte dumma och en stillastående attrapp överlistas snabbt och förlorar sin effektivitet.

Fåglar är ofta fredade under häckningsperioden. Därför är det svårt att arbeta reaktivt för att bli av med fåglar.

Att fåglarna är fredade innebär att det finns ett förbud mot att avlägsna fågelbon, fågelägg samt fågelungar från häckningsplatsen. Denna period sträcker sig mellan 1 april tom 31 juli varje år.

Skulle konsekvenserna av fåglarnas boplats vara väldigt omfattande finns självklart undantag från detta. I slutändan beror det lite på situation till situation vad som räknas som omfattande men en gemensam nämnare är alltid att det skall finnas en risk att de orsakar skador på berörd fastighet eller ett stort besvär för de boende.

Fåglar som inte omfattas av detta och därmed inte är fredade är:

Björktrast, kråka, kaja, skata, gråsparvar, pilfink samt råka. Här är man fri som fastighetsägare av avlägsna både fågelbon, fågelägg samt fågelungar året om.

Läs mer om fredade fåglar direkt i miljöbalken.

Om du behöver hjälp under denna period rekommenderar vi att kontakta oss för en kostnadsfri inspektion så ser vi över just din situation.

Bli av med fåglar i Stockholm - FAQ

Det finns flera olika metoder och produkter som gör det svårt för fåglar att etablera sig på eller i en fastighet

Följande åtgärder är de vanligaste:

-Montering av fågelpiggar

-Montering av fågelnät

-Montering av vajrar och linor

-Rovfågelsattrapp

Medans följande åtgärd är den mest effektiva

-Fågelplocksavtal, en skadedjursbekämpare som konsekvent går igenom taket för att säkerställa att ingen fågel häckar på det under sommaren. Skadedjursbekämparens uppgift blir då att ta bort alla fågelbon och fågelägg innan häckningsperioden.

Beroende på vilken småfågel det är frågan om finns det olika tillvägagångssätt.

Skulle småfågeln inte vara fredad under häckningsperioden står det alla husägare fritt att helt enkelt flytta fågelbot till en annan plats.

Här skall man dock tänka på att låta fågelmamman ha en översyn av flytten för att hon lätt skall kunna hitta sina fågelungar igen. Sen kan man även ha i åtanke att placera fågelbot på en svåråtkomlig plats för att minimera risken att något rovdjur kommer åt dem.

Nej, det är inte tillåtet enligt miljöbalken. Detta gäller alla fredade fåglar och dess bo under häckningsperioden som sträcker sig mellan den första april till den sista juli.

Enligt miljöbalken är det endast följande fåglar som inte omfattas av denna regel:

Björktrast, kråka, kaja, skata, gråsparvar, pilfink samt råka.

Detta innebär att för dessa fåglar gäller det inga restriktioner under häckningsperioden och man som husägare helt enkelt kan flytta boet till en annan plats eller rent av ta bort det.

Fiskmåsar är fredade under häckningsperioden och det är därför inte tillåtet att avlägsna deras bo. Detta gäller mellan den första april tom sista juli. Om man skulle önska avlägsna boet under denna period finns det som sagt risk för böter.

Det man kan bör göra om man vet att man har en historik med störande fåglar är att kontakta en skadedjursbekämpare som kommer ut inför den nya säsongen och arbetar förebyggande mot att fåglarna skall kunna etablera sig i samma område igen.

Skata är en av de fåglar som inte omfattas av miljöbalkens bestämmelser och därmed kan man helt fritt flytta skatbon under häckningsperioden. Man bör dock tänka på att placera boet på en svåråtkomlig plats för att minimera risken att något rovdjur kommer åt dem.

Måsungarna lämnar inte sina bon förrän de är cirka två månader gamla. Detta innebär att det är i slutet av juni som man kan börja se en minskning av aktiviteten från måsarna.

Måsar försvinner dock inte helt, de finns här året runt. Däremot minskar deras aktivitet under vintern då det är svårt för dem att finna tillräckligt med mat.

För de flesta arter är perioden mellan den första april till slutet av juli och det har allt att göra med häckningsperioden. Detta innebär att man under denna tid bör vara extra försiktig vid platser där man vet att fågar häckar och kan tänkas skydda sina ungar.

Måsarna i sig är dock inte farliga för människor, däremot har dem en tendens att gå till attack genom att helt sonika bajsa på oss eller göra hotfulla närmanden mot oss. Viktigt att tänka på här är att spillningen kan sprida b.la. salmonella och måsarna själva kan bära med sig fågelloppor.

Skata är en av de fåglar som inte omfattas av miljöbalkens bestämmelser och därmed kan man helt fritt flytta skatbon under häckningsperioden.