Fiskmås – Fakta, beteende och hur du blir av med dem

Som skadedjursbekämpare har vi stött på många olika typer av djur som orsakar problem i stadsmiljön. En av dessa är fiskmås (Larus canus), en art som trots sitt vackra utseende och sin symboliska status som kustfågel kan orsaka olägenheter och stora skador, även i innerstaden.

fiskmås på balkong

Innehåll

Det här kan du göra för att slippa fiskmåsar

Fiskmås i stadsmiljö

Fiskmåsar är vanligt förekommande i stadsmiljöer eftersom de har lärt sig att anpassa sig till den mänskliga närvaron. De bygger bon på tak, balkonger och andra höga platser som ger dem en överblick över området. Dessutom har de en förmåga att identifiera lämpliga platser där människor slänger matrester och annat avfall.

Problemen som fiskmåsar orsakar i stadsmiljö är en handfull. De orsakar buller och störningar genom sina högljudda skrik och påträngade närvaro. Dessutom kan de vara aggressiva mot människor som närmar sig deras bon eller på annat sätt kan utgöra en fara för deras ungar.

Fiskmåsar orsakar ofta skador på byggnader genom att bygga sina bon på tak och balkonger, något de sedan kontaminerar med avföring som fräter på lack och ytskikt. En annan konsekvens är att byggandet av bon ofta kan leda till att bomaterial stoppar vattenflödet i hängrännor som i sin tur leder till vattenavrinningsproblem och i värsta fall även fuktskador.

fiskmås balkong

Förutom ovanstående skador sprider fiskmåsar både sjukdomar och fågelloppor, risken att bli sjuk av spillning från fiskmås är förhållandevis liten, men en onödig risk att bli utsatt för. Det är därför viktigt att städa och i vissa fall även sanera ytor som är kontaminerade av fiskmås och dess spillning.
Fågelloppor förekommer primärt i fiskmåsens bo men kan spridas till våra hem om fiskmåsen eller dess bo förekommer i närheten av våra öppna fönster, dörrar eller vår ventilation.

I händelse av att du får fågelloppor i hemmet förvinner de av sig själva inom några veckor. Du kan läsa mer om fågelloppor i vår artikel:   Loppor inomhus? Så blir du av med dem”.

Bli av med fiskmås – skadedjurbekämpning

Som skadedjursbekämpare är det vår uppgift att hantera problemet med fiskmåsar på ett ansvarsfullt sätt. Det effektivaste är att förhindra fiskmåsar att etablera sig på platser där de kan orsaka skada och olägenheter för boende och förbipasserande.

Majoriteten av arbetet med fiskmås sker därför förebyggande genom att förse byggnader och tak med fågelnät, fågelpiggar eller fågelvajer, samt genom att planera och mögliggöra en god avfallshantering i områden där matrester och annat avfall lockar till sig fiskmåsar. Något som konkret innebär att man fågelsäkrar sophantering och avfallshantering där det är möjligt.

I händelse av att fiskmåsar redan har etablerat sig på en plats och orsakar problem är det viktigt att hantera situationen på ett professionellt sätt utifrån de lagar och regler som är gällande, något som kan variera beroende på om det är häckningssäsong eller inte (1 april – 31 juli) .

Under häckningssäsongen är fiskmåsen, dess ungar, bon och ägg fredade enligt jaktlagen, något som begränsar möjligheterna att bli av med dem. Det finns dock undantag som kan innebära att man får lov att ta bort fiskmåsbon och ägg, när äggen är kläckta begränsas man ytterliggare och undantagen blir färre. Därför är det alltid bäst att arbeta proaktivt mot fåglar i allmänhet och fiskmåsen i synnerhet.

Under det proaktiva arbetet med fiskmås är det viktigt att samarbeta med fastighetsägare och förvaltare för att utveckla långsiktiga strategier för att hantera problemet med fiskmåsar i stadsmiljö.

Fakta om fiskmås (larus canus)

  • Storlek: Fiskmås är en medelstor fågelart som vanligtvis mäter mellan 40 och 50 cm i längd och har ett vingspann på 100-120 cm.
  • Föda: Fiskmås är en rovfågel och livnär sig främst på fisk, skaldjur och kräftdjur. De kan också äta mindre fåglar, små däggdjur och avfall.
  • Häckning: Fiskmåsar häckar i kolonier på klippor, tak och andra höga platser. Honan lägger 2-3 ägg som ruvas i cirka 25-30 dagar. Båda föräldrarna tar hand om ungarna tills de är flygdugliga efter cirka 35-40 dagar.
  • Förekommer: Fiskmås finns i stora delar av världen, men är vanligast längs kusterna och i närheten av fiskrika vatten. De återfinns över hela Sverige och är vanligast längs kusten samt i våra stadskärnor.

Fiskmåsarnas livscykel

  • Ägg: Fiskmåsar lägger vanligtvis 2-4 ägg per häckningssäsong. Äggen ruvas av både honan och hanen i cirka 21-28 dagar, tills de kläcks till dunungar.
  • Dununge: Nykläckta fiskmåsar kallas dunungar på grund av den mjuka dunbeklädnaden som täcker deras kroppar. Dunungarna är hjälplösa och beroende av sina föräldrar för mat och skydd. De håller sig vanligtvis i eller i närheten av boet tills de är cirka 24-35 dagar gamla.
  • Ungfågel: Efter cirka 24-35 dagar blir dunungarna flygfärdiga och kallas då ungfåglar. De är fortfarande beroende av sina föräldrar för mat och skydd, men börjar också utforska sin omgivning.
  • Vuxen: Efter cirka 3-4 år blir ungfåglarna könsmogna och blir då vuxna fiskmåsar. De kan leva i upp till 20 år och återvänder ofta till samma häckningsplats år efter år för att häcka.

Fiskmåsarnas häckningssäsong

Fiskmåsarnas häckningssäsong i Sverige sträcker sig från april till augusti, man kan ofta se dem bygga bo och ruva ägg på hustak, klippor och andra platser lokaliserade högt ovanför marken. Gemensamt för vardera plats är att fiskmåsen ofta vill kunna ha en överblick över området för att snabbt kunna reagera om de känner sig hotade.

Honan lägger vanligtvis två till tre ägg och ruvar dem i cirka 25 dagar innan ungarna kläcks. Efter kläckning matar föräldrarna sina ungar med fisk, andra smådjur eller avfall de hittat i närområdet.

Fiskmåsunge

Ungarna blir flygfärdiga efter cirka 24-35 dagar och är självständiga efter ytterligare några veckor. Under denna tid är det extra viktigt att undvika att störa häckningsplatsen för att inte påverka fiskmåsarna eller själv bli attackerad utav dem när de vill skydda sina ungar.

Fiskmås – fredad eller fridlyst?

I Sverige är fiskmåsar fredade under perioden 1 april till 31 juli varje år. Det innebär att det är förbjudet att döda, skada, ta bort ägg eller bo eller på annat sätt störa fiskmåsarna under denna period.

Syftet med denna skyddade period är att bevara fiskmåsarnas häckningsplatser och bidra till att öka deras antal i landet. Under denna tid är det viktigt att respektera fiskmåsarna och undvika att störa deras häckningsplatser för att säkerställa att de kan leva och fortplanta sig i fred.

Överträdelse av dessa bestämmelser kan leda till böter och straff. Det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam på vilka regler som gäller för fiskmåsarna och att agera på ett ansvarsfullt sätt när man vistas i områden där de häckar.

Vissa undantag kan göras under häckningssäsongen även om fiskmåsen är fredad, men det kräver alltid fiskmåsens närvaro utgör en olägenhet eller risk för människors hälsa.

Undantagsfall – då kan du få hantera fiskmåsar 

Det finns vissa undantag från reglerna om fiskmåsars skyddade period. Till exempel kan Miljönämnden, på begäran av länsstyrelsen, kommunen eller fastighetsägare, medge avvikelser från skyddsbestämmelserna om det anses nödvändigt för att skydda människors liv, hälsa eller egendom.

Dessutom kan det vara tillåtet att störa fiskmåsar om det sker i samband med forskning eller bevarandeåtgärder.

fiskmås attack

Det är dock viktigt att notera att dessa undantag endast gäller i särskilda fall och att det alltid är nödvändigt att få tillstånd från lämplig myndighet innan man utför några ingrepp som påverkar fiskmåsarna under deras skyddade period.

Genom att respektera fiskmåsarnas skyddade period och de undantag som finns kan vi alla bidra till att bevara dessa vackra fåglar för framtida generationer.

Förebyggande åtgärder mot fiskmåsar

Fiskmåsar kan orsaka en rad problem i stadsmiljöer, från bullriga skrik och störande beteende till skador på fastigheter samt kontaminering av områden och föremål. Lyckligtvis finns det ett antal enkla åtgärder som kan vidtas för att minska risken för problem.

Se över sophantering

Måsar är opportunistiska och söker efter mat där de kan hitta det. Genom att säkerställa att soptunnor och avfallshanteringssystem fungerar korrekt minskar man risken för att måsar lockas till området.

Håll maten säker

Måsar kan vara mycket uthålliga och hittar ofta sätt att komma åt mat som lämnats oövervakad eller obevakad. Förvara mat på en säker plats och släng inte matrester eller skräp utomhus.

Fågelsäkra utsatta platser – förebyggande

Fiskmåsen är benägen att bygga sitt bo på tak och andra höga platser. Genom att installera skyddande nät, fågelpiggar, fågelband eller fågelvajrar på dessa platser kan man hindra måsar från att bygga bon och de på viset också slippa de problem som ofta tillkommer i samband med att fiskmåsen etablerar sig.

Då alla situationer ser lite olika ut är det bäst att kontakta en skadedjursbekämpare som får hjälpa dig vidta de åtgärder som lämpar sig bäst för just din fastighet eller ditt närområde.
Du

Använd visuella fågelavskräckare – falskt

Ovanstående tips kan man läsa om överallt, det handlar ofta om att sätta upp cd-skivor, inhandla orm-attrapper eller något som efterliknar rovfåglar. Även om det här är något som kan ha en viss initial effekt så är det inte en hållbar lösning. Fåglarna lär sig snabbt att de är ofarliga och kommer tillbaka på nolltid.

I händelse av att fåglarna redan lagt ägg kan drivet att ta hand om ägg och ungar även vara så starkt att de inte ens lämnar boet i det initala skedet.

Du som vill läsa mer om hur man håller häckande fåglar borta kan läsa vårt artikel ”Vill du bli av med fåglar som häckar? Såhär ska du göra!” här.

Genom att vidta dessa enkla åtgärder kan man minimera risken för problem med fiskmåsar och säkerställa en trivsam och hälsosam miljö för både människor och djur.

Vanligt förekommande frågor om fiskmåsar (FAQ)

Den äldsta fiskmåsen som hittats i Europa var 33 år gammal, vanligtvis lever majoriteten i genomsnitt 13 år och om fiskmåsen når 20år kan den skatta sig lycklig.

Det är imponerande åldrar för en fågel som vanligtvis lever i den fria naturen och har många utmaningar att möta under sin livstid. Faktum är att fiskmåsar är kända för att vara ganska tåliga och anpassningsbara fåglar. De kan överleva i många olika miljöer, från kustlinjer till stadsparker. Men det är viktigt att notera att livslängden kan variera beroende på olika faktorer så som rovdjur, människor, sjukdom och tillgång till föda.

Själva ruvningen av fiskmåsens ägg tar vanligtvis mellan 21 och 28 dagar, beroende på arten. Under denna tid ruvar båda föräldrarna äggen och tar hand om dem. Under ruvningen stannar fåglarna nära boet för att skydda äggen från rovdjur och andra hot. När äggen kläcks övergår fiskmåsarna till att mata och skydda sina ungar tills de är tillräckligt gamla för att klara sig på egen hand.

Fiskmåsens ägg kläcks vanligtvis under våren eller sommaren, beroende på arten och regionen där de lever. Äggen kläcks efter 21-28 dagars ruvning, vilket innebär att det finns en viss tidsram för när kläckningen kan förväntas.

Efter kläckningen kommer föräldrarna att mata och skydda ungarna tills de är tillräckligt starka för att kunna flyga och ta hand om sig själva. Det är en spännande tid när man kan få se de söta små ungarna kläckas och växa upp i naturen samtigt som den också kan vara utmanande för de människor som bor i anslutning till boet.

Fiskmåsar är opportunistiska fåglar som äter en bred variation av mat. De är kända för att äta fisk och andra havslevande djur, såsom kräftdjur och bläckfisk, vilket också har gett dem deras namn.

Utöver detta äter de också fågelägg, småfåglar, insekter, skaldjur och till och med sopor från människor. Fiskmåsar kan också vara skickliga tjuvar och ta mat från andra fåglar och djur. Deras förmåga att anpassa sig till olika miljöer och äta en mängd olika födoämnen är en av anledningarna till att de trivs i hela sverige såväl som många delar av världen.