Hästmyra – Så allvarligt är det med hästmyror!

Hästmyror

Innehåll

Utseende, livscykel, angrepp & bekämpning

Fakta om Hästmyror

Hästmyror kan gå under många namn, på svenska kallas dem hästmyra, stockmyra, hushästmyra och faller även in under termen ”nordens termiter” medans dess latinska artnamn är Camponotus Herculeanus.

Hästmyror återfinns över hela Sverige och bosätter sig allt som oftast i större skogsområden, primärt skogsområden utgörande av barrskog. I skogen hittas hästmyran oftast i sitt bo, ett bo de helst bygger i dött trä, t.ex. stockar och stubbar.

När hästmyror etablerat sig i ett område skapar de så kallade satellitkolonier, dvs nya bon i nära anslutning till de tidigare större boet och det är av den här anledningen vi ibland hittar hästmyror i huset. Hästmyran har helt enkelt expanderat så mycket från den ursprungliga boplatsen att ett hus som vanligtvis inte är den mest attraktiva platsen för ett bo istället ses på som en naturlig varm plats för nästa satellitkoloni.

En vanlig missuppfattning om hästmyror är att de skulle äta trä och därför vara farliga för våra fastigheter, men det är bara delvis sant. I själva verket äter hästmyran växter, insekter, honungsdagg utsöndrat av bladlöss och precis som vi människor och andra myror uppskattar hästmyran de sötsaker som kan finnas i våra hem.

Varför hästmyran är farlig och utgör ett hot mot våra fastigheter beror på dess bobyggande och konsekvenserna av att ha en koloni i fastigheten. Mer om detta i stycket ”Hur allvarligt är det med hästmyror?” längre ned.

Hur ser hästmyror ut?

En hästmyra blir mellan 6-18 mm lång och är med råge den största myran som hittas både i Sverige och hos våra grannländer. Som referens har vi den klassiska svartmyran som endast blir ca 4 mm lång.

Till färgen är hästmyran svart eller mörkröd och snarlik en vanlig stackmyra. Om du är osäker på om du hittat en hästmyra eller stackmyra inomhus gör du bäst i att ta reda på vilken myra du har att göra med. Det gör du lättast genom att placera en öppen handflata några centimeter ovanför myran, ställer sig myran på bakbenen är det troligtvis den aggresivare stackmyran.

hästmyra drottning
Drottning Hästmyra

Hästmyrornas förökning och livscykel

En hästmyra tar ca 60 dagar på sig att utvecklas från ett ägg till en fullvuxen hästmyra. Under dessa 60 dagar hinner hästmyran att gå genom följande faser: Ägg > Larv > Puppa > Vuxen.

Livslängden hos hästmyror varierar beroende på dess roll i kolonin, en drottning kan bli upp till tio år gammal, en hona upp till sju år gammal medans hanarna istället dör strax efter parning.

Är hästmyror farliga för människor?

Nej, hästmyror är inte farliga för människor i den mån att det skulle sprida några sjukdomar eller gå till angrepp genom bett, de gör dem inte. Däremot utgör de en fara för våra fastigheter.

Hur allvarligt är det med hästmyror?

Att hitta en hästmyra inomhus behöver inte vara så allvarligt. Skulle man däremot fastslå att fastigheten är angripen av dem bör detta tas på största allvar.

Däremot finns det ljusglimtar även här, om angreppet snabbt lokaliseras och tas bort kan det till och med vara hjälpsamt för fastigheten.

Hästmyror angriper helst fuktigt och rötskadat trä, lokaliserar du ett angrepp i ett väldigt tidigt skede kan du både få bort myrorna och få information om att material i fastigheten är skadat och då också få möjligheten att åtgärda orsaken till detta samt byta ut det skadade materialet innan skadan eskalerar och blir värre med större konsekvenser.

Myror inomhus är inget ovanligt, att myrorna tar sig in på jakt efter föda händer de flesta. Det är först när de etablerar sig och bygger bo i fastigheten situationen kan bli allvarlig.

hästmyra
Hästmyra

Anledningen till att angrepp av hästmyror kan bli väldigt allvarligt beror på hästmyrans förmåga att konstruera gångar och kammare i virket. Även om den primära boplatsen är i exempelvis en fuktskadad regel intill ett fönster så kommer hästmyran succesivt leta sig vidare på jakt efter föda och det är här de flesta problem uppstår.

Eftersom hästmyran bearbetar virke innefrån kan du sällan med blotta ögat veta om myrorna har angripit bärande väggar och viktiga regelverk som på sikt tappar sin bärförmåga. Detta kan med lite otur leda till en försämrad bärförmåga av vitala delar i fastigheten, en försvagad konstruktion och då även medföra en påtaglig risk för människorna boendes i fastigheten.

Så identifierar du ett angrepp av hästmyror

Förekomsten av myror inomhus behöver inte vara hela världen, lokaliserar du däremot en hästmyra i huset bör du däremot vara fortsatt uppmärksam på om det kan röra sig om ett angrepp.

Följande saker kan vara bra att vara uppmärksamma:

 • Stora myror som återkommande hittas i huset. Att en myra råkar komma in en gång är inget problem. Om de däremot hittas frekvent kan det indikera på att det finns ett bo i huset.
 • Ljud, hästmyror i väggen brukar kunna ge ifrån sig ett knastrande ljud som kan liknas vid ljudet av duggregn mot plåt. Om du knäpper eller bankar på väggen ökar aktivitetsnivån hos myrorna och ljudet ökar.
 • Högar av träspån i eller i anslutning till husets utsida. Detta är något som bildas när myrona bygger sitt bo och sina gångar och brukar ofta vara väldigt små.
 • Andra indikationer på att det kan röra sig om hästmyror är om dess bo är byggt i söderväggar eller bakom föremål som avger värme, t.ex. ugn, kylskåp eller element.

Hästmyrorna är som mest aktiva under årets varmaste månader och trivs på varma platser.

Hästmyror – så bekämpar du dem

Om du misstänker att hästmyror etablerat sig i fastigheten och frekvent ser myror inomhus rekomenderar vi att alltid kontakta en skadedjursbekämpare som kan utvärdera situationen och säkerställa att fastigheten inte tagit skada.

Behöver du hjälp med hästmyror? Kontakta oss direkt på 076 222 58 28 eller fyll i formuläret på startsidan.

Förekommer hästmyrorna utomhus eller har du bara hittat någon enstaka?

 • Hitta och avlägsna huvudboet. Detta gör du lättast genom att helt enkelt följa efter myrorna. Förmodligen slutar spåret vid en stubbe eller fallet träd som behöver tas om hand om.
 • Använd ovanstående metod för att hitta och avlägsna alla satellitbon i närheten.
 • Byt ut fuktskadat virke på fastigheten och åtgärda orsaken till detta, t.ex. undermålig dränering eller växtlighet som skuggar platsen.

Förebyggande åtgärder mot hästmyror

När det kommer till preventiva åtgärder man kan vidta för att slippa att bekämpa hästmyror i ett senare skede handlar mycket om att skapa en sån o-inbjudande miljö för myrorna som möjligt. Detta gör du genom att:

 • Avläsgna stubbar och fallna träd från tomten.
 • Undvik att plantera växter intill hus och husgrund.
 • Undvik rabatter med inslag av trä, t.ex. pallkragar. Använd förslagsvis sten istället
 • Byt ut fuktskadat virke i fastigheten så snabbt som möjligt
 • Förvara ej ved i direkt anslutning till fastigheten, extra viktigt mot väggar i söderläge.
 • Säkerställ att dränering och vattenavrinningen kring fastigheten fungerar som den skall, dålig avrinning leder ofta till en fuktig miljö som är attraktiv för hästmyrorna.

Vanligt återkommande frågor om hästmyror (FAQ)

Ja, hästmyror kan förstöra hus genom att skada konstruktionen och husets bärförmåga. Detta sker först när myrorna etablerat sig inomhus och fortskrider sitt arbete med att bygga tunnlar och kammare i husets friska virke. Enstaka myror i ett hem kan enkelt tas bort, det är först när man hittar myrorna frekvent eller som man av andra skäl misstänker att de etablerat sig i huset som det finns skäl att vara orolig.

Ja, hästmyror precis som de flesta andra myror har kapacitet att bitas. Däremot biter de sällan varken människor eller våra husdjur. Till skillnad från stackmyran som tvärtom är väldigt aggresiv.

Ja, hästmyror finns överallt i Sverige såväl som i våra grannländer. De hittas primärt i eller i nära anslutning till barrskog.

Du får lättast bort hästmyror genom att avlägsna deras bon. Följ stigen av myror tills du lokaliserat det största boet, detta hittas allt som oftast i ett fallet träd eller i en stubbe. Kavla upp ärmarna och avlägsna hela boplatsen. När detta är gjort gäller det att lokalisera och avlägsna alla satelitbon.

I ett skede där hästmyrorna är inomhus och misstanke om att de etablerat sig i fastigheten finns bör alltid en skadedjurstekniker kontaktas. Behöver du hjälp med hästmyror inomhus? Kontakta oss direkt på 076 222 58 28 eller fyll i formuläret på startsidan.

Ljudet av hästmyror som gnager och arbetar i väggar eller tak brukar liknas vid ljudet av duggregn mot plåt. Detta ljud förstärks om du knackar eller bankar mot den vägg eller det tak som gränsar mot hästmyrorna.