Skadedjursavtal – Vad det innebär och varför du bör ha ett

Begone Skadedjursavtal

Innehåll

Vad innebär ett skadedjursavtal & vem bör ha ett?

Vad är ett skadedjursavtal?

Ett skadedjursavtal är ett skriftligt avtal mellan två parter, ofta en fastighetsägare eller någon som bedriver en verksamhet och ett skadedjursbekämpningsföretag. Avtalet i sig går ut på att fastighetsägarna eller de som bedriver en verksamhet och enligt miljöbalken (Miljöbalken 9 kap. 9 §) är skyldiga att inneha ett skadedjursavtal tillsammans utarbetar en åtgärdsplan för att hålla en fastighet eller verksamhet fri från skadedjur.

Skadedjursavtalet är där för att redan vid ett preventivt skede förhindra eller minska mängden skadedjur som etablerar sig i fastigheten eller vid ett senare skede vid anträffande av skadedjur att snabbt och effektivt kunna bekämpa dem utan att fastigheten eller verksamheten ådrar sig onödiga konsekvenser, t.ex. förstört eller kontaminerat material, behov av ingrepp i fastigheten, pausad drift i verksamheten och känslan av obehag för alla som berörs av skadedjuren.

Många ser på skadedjursavtal som en onödig kostnad, en jobbig kostnad eller något som man gärna undviker. Men faktum är att skadedjursavtal är väldigt lönsamt i längden och är något som har möjlighet att spara stora mängder pengar för de flesta fastighetsägare och näringsidkare.

Vilka bör ha ett skadedjursavtal?

Restaurangägare och andra som bedriver verksamheter som kretsar kring mat.

Att lagerhålla, hantera och slutligen göra sig av med matprodukter innebär en ökad risk från angrepp av skadedjur som trivs i dessa miljöer. Detta innebär i regel att från inköpet av matprodukterna tills att resterna väl slängs i en container utanför fastigheten så finns det en uppsjö av skadedjur som gärna etablerar sig runt detta, allt från kackerlackor till råttor.

Att då inneha ett skadedjursavtal innebär att det går att få bukt med den skadedjursproblematiken som uppstår innan verksamheten i värsta fall kan komma att behöva pausa driften innan skadedjuren hunnit bli bekämpade.

Förutom hälsoaspekten finns även ofta ett anseende som bör vidhålla en viss standard, gäster som ser råttor springa runt fastigheten eller i värsta fall i lokalen är snabba med att lämna restaurangen utan att komma tillbaka.

Sjukhus och vårdinrättningar

Skadedjursavtal bör finnas hos samtliga sjukhus och vårdinrättningar då deras besökare ofta är sjuka redan vid besökstillfället och då också extra mottagliga för bakteriesmittor. Ibland händer det även att patienter kommer in med vägglöss, kackerlackor, loppor mm och riskerar att föra vidare detta till personalen, vilket i sin tur både leder till en otrygg arbetsplats samt risken att personalen behöver vara hemma.

Hotell, motell och andra aktörer som erbjuder övernattning

Att erbjuda boende åt människor som ofta reser land och rike runt innan de slutligen stannar för att övernatta är sällan något som inte medför viss problematik, att någon är missnöjd över hårdheten på kudden är i det här fallet ett drömscenario. Tyvärr är det ganska vanligt med allvarligare saker än så, ett vägglusangrepp t.ex. Det är uteslutande den vanligaste orsaken att utsättas för just vägglöss.

I ett hotell begränsas även möjligheten att bekämpa vägglöss då de vanligaste saneringsmetoderna ofta inte går att använda. Detta medför förutom högre kostnader för saneringen av vägglössen även risken att vägglössen snabbt sprider sig till flera kringliggande rum.

Fastighetsförvaltare och fastighetsägare

Fastighetsförvaltare står inför samma utmaning som hotell och motell även om riskkalkylen behöver revideras en aning. Istället för att ta in många olika människor på kort tid ansvarar de istället för många boenden med boende som handlar kläder på second hand, köper begagnade möbler eller får gäster från när och fjärran. Detta medför en påtagligt hög risk för vägglössangrepp.

Förutom vägglöss finns det även en stor risk att utsättas för råttor, fastigheterna är ofta i miljöer där det förekommer större populationer av råttor och de boende tenderar helt enkelt att förse dessa med föda. Inte avsiktligen såklart, men det sker ofta vid undermålig sophantering eller fågelmatning i närliggande miljö.

Fastighetsförvalaren eller ägaren av fastigheten är även skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att fågelsäkra samtliga fastigheter. De innebär att de boende eller de människor som rör sig i närområdet skall kunna röra sig fritt utan att bli utsatta för fågelattacker, störas orimligt mycket av ljudet från duvor och fiskmåsar samt slippa få sina möbler och balkonger kontaminerade av fågelspillning.

Hur ser ett skadedjursavtal ut?

Det korta svaret på detta är att det ser ut som du behöver att det ser ut.

Ett skadedjursavtal är alltid framtaget och noga planerat efter behoven på just din arbetsplats eller i din förvaltade fastighet.

Exakt hur det utformas varierar därför en aning mellan avtal och avtal, vissa kräver månatliga inspektioner, vissa kräver inspektioner kvartalsvis eller tom årsvis. Andra kräver mer handfasta åtgärder inom samma tidsram. Gemensamt för varje avtal är dock att de är framtaget med din fastighet eller verksamhet i största fokus och finns det som stöttning för den pågående driften av detta.

BEHÖVER DU ETT SKADEDJURSAVTAL? KONTAKTA OSS!

Vi stämmer gärna av och genomför alltid en konstnadsfri inspektion där vi tar fram en åtgärdsplan och en detaljplanering över hur just ditt avtal skall se ut för att förse just din fastighet eller verksamhet med det extra lager säkerhet som denne bör ha för att fungera optimalt.

Kontakt samt inspektion sker helt förutsättningslöst och förblir alltid helt kostnadsfritt. Efter genomförd inspektion arbetar besökande tekniker fram ett avtal du får ta ställning till i lugn och ro.