Brunråtta – Så handskas du med invasiva gnagare

Brunråttor, även kallad Rattus norvegicus, är en av de vanligaste råttorna i hela världen såväl som en av de vanligaste råttarter i Sverige. Dessa råttor är kända för sin förmåga att överleva och anpassa sig till en mängd olika miljöer, vilket gör det till ett betydande skadedjur för både människor och djur. I den här artikeln kommer vi att diskutera allt om brunråttor, inklusive dess utseende, beteende, levnadssätt och hur man kan hantera och förebygga ett råttangrepp.

brun råtta

Innehåll

Allt om brunråttor och hur du bekämpar dem

Brunråtta (Rattus Norvegicus)

Hur stor är en brunråtta och hur ser de ut?

Brunråttan (Rattus norvegicus) är en av de vanligaste råttarterna i Sverige och den har ett karaktäristiskt utseende. Dess päls är vanligtvis brunaktig, gråbrun eller gråsvart på ovansidan och ljusare på buken.

Brunråttan blir vanligtvis 40+ cm lång med svansen inräknad, svansen i sin tur är kortare än råttans längd till skillnad från svartråttorna vars svans är längre än råttans kropp.

När det kommer till vikten väger en fullvuxen hona ca 350 gram medans en fullvuxen hane blir lite större och väger ca 550 gram.

Ibland händer det dock att brunråttor på 900 till 1.000 gram hittas, men det är mycket ovanligt.

Råttans öron är relativt små i förhållande till dess huvud, och den har en spetsig nos och små ögon.

Brunråtta (Rattus Norvegicus) livscykel

Reproduktion

Brunråttans reproduktionshastighet är en av de högsta bland alla däggdjur. Honan kan ha mellan 3-6 kullar per år, med ungefär 7-8 ungar i varje kull. Detta innebär att en enda hona kan föda upp till 64 ungar per år. Brunråttan är könsmogen vid 3-4 månaders ålder, vilket betyder att en hona kan producera avkomma efter bara några månader. Hanar är också könsmogna vid 3-4 månaders ålder.

Livslängd

Brunråttans maximala livslängd är fyra år under optimala förutsättningar. Dessa optimala förutsättningar är dock sällsynta och i dagens samhälle tenderar de flesta brunråttor att dö redan första året. Den årliga dödligheten är ca 95% och påverkas av flera faktorer, b.la. tillgång till mat, skydd, konflikter inom arten samt avdödning av människor.

Ungarnas utveckling

När en brunråtta föds är den naken, blind, och väger bara några gram. Deras ögon och öron öppnas vanligtvis efter ungefär två veckor, och deras päls börjar växa ut efter ungefär tre veckor. Under de första veckorna efter födelsen ammar brunråttan från sin mor och växer snabbt.

Efter cirka sex veckor är brunråttan redan kapabel att äta fast föda och börjar gradvis bli självständig från sin mor. Vid denna tidpunkt kan de också vara könsmogna och börja reproducera sig själva.

Brunråttans livscykel är relativt kort och de kan leva upp till två år i naturen. Under denna tid kan de reproducera sig flera gånger, och en enda kull kan bestå av upp till 7-8 ungar.

Var bor brunråttan?

Brunråttan trivs bäst i miljöer som är fuktiga, varma och mörka. De lever ofta i kloaksystem, avloppsrör och andra mörka utrymmen. Därför är det viktigt att se till att dessa områden är väl underhållna och tätade för att förhindra angrepp av brunråttor.

En annan vanlig plats där brunråttan trivs är i byggnader, särskilt i källare och vindar. Brunråttan söker ofta skydd i väggar och tak där de kan bygga sina bon. Därför är det viktigt att täta ventilation, håligheter och rörgenomföringar i byggnaden för att förhindra att brunråttan tar sig in.

Brunråttan äter allt från avfall och spannmål till kött och fisk. De är inte särskilt kräsna och överlevar i många olika miljöer. Det är viktigt att förvara mat och avfall på ett säkert sätt för att inte locka till sig dessa gnagare.

råttor i trädgården
Råtta i en trädgård

En annan faktor som påverkar förekomsten av brunråttor är närheten till vatten. Brunråttan behöver vatten för att överleva och trivs därför i miljöer som har nära till större ansamlingar vatten så som diken, en pool eller en sjö. Det är viktigt att se till att allt stillestående vatten i närheten av en byggnad är avlägsnat eller täckt för att minska risken för en invasion av brunråttor.

Den är också en mycket social gnagare och lever ofta i kolonier som kan innehålla hundratals individer. Råttan är känd för att vara mycket intelligent och har visat sig ha en förståelse för en mängd olika uppgifter, inklusive att öppna lådor och klättra vertikala ytor.

Kostvanor

Den svenska brunråttan är en allätare och har en varierad diet. Råttan föredrar dock mat som är hög i fetter och kolhydrater.

Brunråttan kan äta allt från spannmål, frukt och grönsaker till kött, fisk och avfall. Den äter också insekter, fågelägg och mindre däggdjur.

Eftersom brunråttor är opportunistiska ätare kan de anpassa sin diet till vad som är tillgängligt i deras miljö.

Det är därför viktigt att hålla mat och avfall utom räckhåll för brunråttor för att minska risken för infestationer och skador som orsakas av dessa gnagare.

Levnadssätt

Brunråttan är en gnagare som lever i kolonier och trivs i urbana och suburban miljöer i Sverige. Dessa gnagare är främst nattaktiva och kan leva upp till två år i naturen.

Brunråttan är känd för sin förmåga att anpassa sig till olika miljöer och är allätare, vilket betyder att de kan äta en mängd olika typer av föda. Deras kost kan variera beroende på tillgången på mat i deras omgivning, men de föredrar mat som är hög i fett och kolhydrater.

Brunråttor lever i fuktiga och mörka miljöer, som källare, avloppssystem och sophanteringssystem. De är kända för att orsaka skador på byggnader, elektriska system och förnödenheter. Deras tänder växer hela tiden, vilket betyder att de måste gnaga på saker för att hålla tänderna korta och slipade. Detta kan leda till allvarliga skador på hus och byggnader.

Skadedjur Stockholm - Råttor
Råttor anpassar sig väldigt bra till alla miljöer

Därför är det viktigt att vidta åtgärder för att kontrollera brunråttornas population och förhindra att de angriper våra hem och byggnader.

För att förhindra angrepp av brunråttor är det viktigt att hålla mat och avfall utom räckhåll för dessa gnagare. Det är också viktigt att täta alla håligheter och rörgenomföringar till byggnader och se till att avloppsystemen är underhållna.

Skador på egendom

Vi på Begone är väl medvetna om de allvarliga skadorna som kan orsakas av brunråttor. Dessa gnagare kan orsaka en mängd olika skador på både hem och företag.

 • Elektriska skador
  Brunråttor har en tendens att tugga på elektriska kablar, vilket kan orsaka allvarliga skador på både fastigheter och fordon. Dessa skador kan leda till kortslutningar, vilket i sin tur kan leda till kabelbränder. Detta kan vara särskilt farligt för företag som använder stora mängder elektricitet och där konsekvenserna av att vara ur drift generellt är större.
 • Vattenskador
  Brunråttor kan också orsaka vattenskador. Dessa gnagare kan tugga på rör och andra ledningar som orsakar läckor eller till och med brustna rör. Vattenskador kan leda till mögel– och mögelskador, vilket kan vara farligt för både husdjur och människor.
 • Skador på strukturer
  Brunråttor kan orsaka allvarliga skador på byggnadsstrukturer genom att tugga på trä och annat material. Dessa skador kan orsaka byggnadsproblem och kan vara mycket dyra att reparera.
 • Hälsoproblem
  Även om det inte är vanligt så kan brunråttor sprida sjukdomar till människor och husdjur. De tenderar också att kontaminera byggnadsmaterial genom att urinera i golv, väggar och tak, något som med tiden ofta leder till en hemsk odör som behöver saneras för att försvinna.
 • Matkontaminering
  Brunråttor kan också orsaka kontaminering av mat. Dessa gnagare kan tugga på livsmedel och lämna avföring och urin på ytor där livsmedel förvaras eller bearbetas.

Bekämpning av brunråtta (Rattus Norvegicus)

Brunråttan (Rattus norvegicus) är en vanlig skadedjur som orsakar stora skador på både privata fastigheter och offentliga byggnader. Det är viktigt att vidta åtgärder för att bekämpa dessa gnagare, eftersom de kan sprida sjukdomar och orsaka skador på fastigheter och dess innehåll.

Det första steget i att bekämpa brunråttor är att identifiera områden där de är aktiva. Vanliga tecken på deras närvaro inkluderar gnagspår, avföring, lukt och skadad mat eller annan förvarad egendom. När områdena har identifierats kan man börja vidta åtgärder för att minska råttornas tillgång till mat, vatten och boplatser för att effektivisera användningen av t.ex. slagfällor,

För att minska råttornas tillgång till mat, bör man se till att mat inte förvaras på otillgängliga platser. Matrester bör inte lämnas kvar på köksbänkar eller golvet. Istället bör man placera all mat i förseglade burkar eller förvaringslådor som råttorna inte kan ta sig in i. Det är också viktigt att se till att sopor förvaras på rätt sätt och töms regelbundet.

För att minska råttornas tillgång till vatten, bör man se till att alla kranar är ordentligt stängda och att läckor repareras omedelbart. Råttor kan dricka från en mängd olika källor, så det är viktigt att se till att det inte finns några vattenkällor som är tillgängliga för dem.

För att minska råttornas tillgång till boplatser, bör man se till att alla hål och springor runt byggnaden tätas. Det är också viktigt att se till att ventilationsöppningar tätas med metallnät för att hindra råttorna från att ta sig in i byggnaden. Om det finns en trädgård eller grönområde runt byggnaden, bör man se till att det inte finns några högar av oanvända föremål eller växtavfall, eftersom dessa kan fungera som boplatser för råttor.

Om råttproblemet kvarstår trots användningen av slagfällor och de tillhörande åtgärderna kan det vara nödvändigt att ta till kemiska bekämpningsmetoder. Det är dock viktigt att dessa metoder används med försiktighet och endast av erfarna skadedjursbekämpare. Det finns också många icke-kemiska metoder som kan användas för att bekämpa råttor, såsom fällor och ultraljudsrepeller.

I slutändan är det viktigt att vidta åtgärder för att bekämpa brunråttor så snart som möjligt för att minimera skador på fastigheter och minska risken för spridning av sjukdomar.

Förebyggande åtgärder för att slippa angrepp av brunråtta

Att förebygga angrepp från brunråttor (Rattus norvegicus) är en viktig åtgärd för att undvika skador på fastigheter såväl som de sjukdomar som sprids av denna gnagare.

Här är några förebyggande åtgärder som kan vidtas för att förhindra ett angrepp av brunråttor:

 • Underhåll: Håll dina byggnader väl underhållna och rena för att minska tillgängliga utrymmen för gnagare att bygga bon och bosätta sig.
 • Föda: Säkerställa att mat förvaras på ett sätt som gör det svårt för gnagare att nå det. Mat som inte längre används bör kasseras på ett säkert sätt.
 • Täta fastigheten: Täta eventuella öppningar i byggnaden där gnagare kan få tillträde. Till exempel används galler, nät eller andra material för att täcka ventilationsöppningar, rörgenomföringar och andra håligheter i fastigheten.

Förebyggande åtgärder är den mest effektiva strategin för att undvika en brunråttainvasion. Det är viktigt att all mat hålls ordentligt förvarad, särskilt livsmedel som är hög i socker och fett, då dessa är särskilt attraktiva för råttor. Säkerställ att alla sophinkar och kompostbehållare är ordentligt förseglade och att alla avfallshanteringssystem är effektiva. För att förhindra att råttor kommer in i huset, bör alla öppningar, springor och sprickor i husets struktur tätas.

Brunråtta

Om du misstänker att du har en brunråtta inomhus är det viktigt att agera snabbt för att begränsa angreppet.

Professionella skadedjursbekämpare kan hjälpa till att fastställa förekomsten av en råttainvasion och utveckla en effektiv plan för att avlägsna och bekämpa brunråttor. I vissa fall kan det också vara nödvändigt att utvärdera husets struktur för att identifiera möjliga ingångspunkter för råttor och täta huset för att förhindra ytterligare angrepp.

Sammanfattningsvis är brunråtta (Rattus norvegicus) ett vanligt skadedjur som årligen orsakar skador för miljontals kronor. Genom att vidta förebyggande åtgärder, agera snabbt för att begränsa angrepp och söka professionell hjälp vid behov, kan fastighetsägare undvika skador och hålla sina egendomar och boendemiljöer trygga och hälsosamma.